Urejeno vodenje računovodstva in knjigovodstva sta bistveni zahtevi in potrebi sodobnih podjetij. V računovodskem servisu Jasen pogled d.o.o. se zavedamo, da so zaradi vse bolj zahtevne in hitro spreminjajoče se zakonodaje računovodske storitve in dobro računovodsko svetovanje kritična točka vsakega podjetja. Z našimi storitvami Vas razbremenimo teh skrbi in za Vas pravilno vodimo poslovne knjige in skrbimo za davčno varnost Vašega poslovanja.

Pri svojem delu se Vam skušamo kar najbolj prilagoditi in se čim bolj počutiti kot del Vašega podjetja. Pri opravljanju storitev Vam zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov. 

Računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe (d. o. o., d. n. o., k. d), samostojne podjetnike (s. p), društva in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike). Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Za vas lahko opravljamo naslednje storitve:

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (akredetivi, e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.).
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti (večstranski obvezni poboti, zamude pri plačilih itd.).
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije.
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.